Privacyverklaring Algemeen

Het Leger des Heils streeft na om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt gewaarborgd. In deze privacyverklaring leggen we u graag uit hoe we dat in het algemeen doen.

Toepassing

Op deze pagina vindt u een beknopte samenvatting van de privacyverklaring die ziet op het gehele Leger des Heils in Nederland. Bekijk hieronder op welke manier u met het Leger des Heils te maken heeft en lees via de betreffende link specifieke informatie over hoe het Leger des Heils met uw persoonsgegevens omgaat:

Verantwoordelijk voor persoonsgegevens

Wij kunnen op verschillende manieren uw persoonsgegevens verkrijgen. Zo kunt u uw persoonsgegevens aan ons verstrekken door bijvoorbeeld contact met ons op te nemen, gebruik te maken van onze zorg- en dienstverlening, door bij ons te komen werken of door een (financiële) bijdrage te leveren aan onze organisatie. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens ontvangen van een andere organisatie wanneer dat bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het verlenen van onze zorg- en dienstverlening, om uw sollicitatie in behandeling te nemen of om uitvoering te geven aan uw verzoeken.

Als organisatie kunnen wij uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden gebruiken en bewaren. Wij nemen de verantwoordelijkheid die wij hebben ten aanzien van een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens zeer serieus.

Beveiliging en toegang

We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Een onderdeel hiervan is dat we zorgen dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Hiervoor hebben we fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Denk hierbij bijvoorbeeld het gebruik van beveiligde e-mail, het contractueel opleggen van vertrouwelijkheid aan medewerkers, vrijwilligers en leveranciers, het loggen van handelingen die met persoonsgegevens worden verricht, het gebruik van cameratoezicht en het toepassen van strikte autorisaties.

Bewaartermijn

Het Leger des Heils bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Voor sommige gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen waaraan het Leger des Heils moet voldoen voordat tot verwijdering kan worden overgegaan. In andere gevallen stelt het Leger des Heils zelf bewaartermijnen vast. Welke bewaartermijnen voor u relevant zijn, kunt u lezen in de specifieke privacyverklaringen.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dit bijvoorbeeld nodig is voor het leveren en declareren van zorg- en dienstverlening (bijvoorbeeld het delen van declaratiegegevens met een gemeente), om aan een wettelijke verplichting te voldoen (bijvoorbeeld het verstrekken van onze fiscale administratie aan de Belastingdienst) of zodat wij kunnen werken met de door ons geselecteerde systemen (bijvoorbeeld het delen van toegang tot een ICT-omgeving met een ICT-leverancier).

Indien relevant, hebben wij met al deze derden afspraken gemaakt om te zorgen dat zij op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Internationale doorgifte

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit is bijvoorbeeld het geval als u deelneemt aan een online vergadering met een van onze medewerkers via Teams, als u het plaatsen van cookies accepteert of als u ervoor kiest om contact te hebben via WhatsApp.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de EER als sprake is van een passend beschermingsniveau zoals wanneer een adequaatheidsbesluit geldt, wanneer de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie (SSCs) van toepassing zijn of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.

Links naar websites van derden

Wij beheren diverse websites. Deze websites kunnen links bevatten naar websites van andere organisaties. Deze organisaties bepalen zelf hoe ze omgaan met uw persoonsgegevens. Zorg ervoor dat u de privacyverklaring van deze websites goed doorleest voordat u persoonsgegevens op deze websites invoert.

Uw privacy rechten

Op basis van de privacywetgeving heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage: U kunt ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.
  • Recht op rectificatie: U kunt ons verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.
  • Recht op verwijdering: U kunt ons verzoeken om (een gedeelte van) uw persoonsgegevens te verwijderen.
  • Recht op overdraagbaarheid: U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken aan u of aan een derde partij over te dragen.
  • Recht op beperking: U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens niet langer verder te verwerken dan deze alleen maar opgeslagen te hebben.
  • Recht om toestemming in te trekken: U kunt toestemming die u heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens op ieder gewenst moment intrekken.
  • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Jeugdigen

Wanneer het verzoek ziet op persoonsgegevens van een jeugdige, dan kunnen de privacy rechten worden uitgeoefend door:

  • een ouder met gezag of voogd wanneer de jeugdige jonger is dan 12 jaar
  • zowel de jeugdige als de ouder met gezag of voogd voor een jeugdige tussen de 12 en 16 jaar
  • de jeugdige en - met toestemming van de jeugdige - de ouder met gezag of voogd voor een jeugdige vanaf 16 jaar

Uitoefening van uw privacy rechten

U kunt uw privacy rechten op ieder moment uitoefenen. Dit kunt u doen door een verzoek in te dienen bij een van onze medewerkers met wie u al contact heeft. Daarnaast kunt u dit doen door per e-mail (privacy@legerdesheils.nl) contact met ons op te nemen.

Geheimhouding

Iedere medewerker van het Leger des Heils die de beschikking heeft over persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding daarvan uitgezonderd situaties waarin wij een wettelijke verplichting hebben om specifieke gegevens te delen met anderen.

Vragen en klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de omgang met uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact met ons landelijke privacyteam opnemen via het contactformulier op de website, per e-mail (privacy@legerdesheils.nl). Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (zie de contactgegevens hieronder).

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

Het Leger des Heils heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. U kunt contact opnemen met onze FG per e-mail (fg@legerdesheils.nl).

Wijzigingen privacyverklaring

Het kan zijn dat wij onze omgang met uw persoonsgegevens veranderen. In dat geval veranderen wij ook de relevante privacyverklaringen. Wij raden u aan om regelmatig te kijken of wij een nieuwe versie hebben gepubliceerd.

 

Leger des Heils, juni 2024